Strona dystrybutora

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kostrzewa24.pl. Sprzedającym jest BIOPAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (poprzednio BIOPAL Ireneusz Nowak) z siedzibą w Szczecinie wpisaną przez SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000476862  NIP 8522604681 REGON 321427046 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ireneusza Nowaka zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej: 607 800 401 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: pelet@biopal.com.pl, a w sprawach reklamacji i zwrotów: pelet@biopal.com.pl

§ 1 Definicje

 • Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 • Klient  (Kupujący)  - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 
 • Przedmiot  transakcji -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 
 • Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 • Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. 
 • Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 
 • Umowa Sprzedaży  - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
 • Sklep  Internetowy kostrzewa24.pl (Sklep,  Sklep  Internetowy)  -  serwis  internetowy  dostępny pod adresem www.kostrzewa24.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. 
 • Strona – Sprzedający i Klient 
 • Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.kostrzewa24.pl
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

§ 2 Zasady ogólne. 

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 • Sklep internetowy kostrzewa24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie kostrzewa24.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

§ 3 Składanie zamówień. 

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych kostrzewa24.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
 • Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. 
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 • Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 16.00.  
 • Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w  związku  z realizacją  Zamówienia.  W  wypadku  udzielenia  zgody,  Kupujący  ma  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 • Czas  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu  wpłaty na  rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia i fakturze proforma lub po dwóch dniach od otrzymania przekazu pocztowego lub gotówki w siedzibie Sprzedającego.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki. 

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. 
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie kostrzewa24.pl są realizowane pod konkretne zamówienie z indywidualnymi cechami produktu. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru na magazynie producenta, magazynie sklepu kostrzewa24.pl lub w przypadku braku na magazynie od czasu oczekiwania na wyprodukowanie produktu. Jeżeli przy produkcie nie występuje informacja „Czas oczekiwania powyżej 30 dni”, dostawa produktu będzie zrealizowana do 30 dni kalendarzowych. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego produktu na infolinii lub emailem. W przypadku złożenia zamówienia, Kupujący otrzyma informację o dostępności towaru i czasie realizacji wysyłki. Wówczas może zadecydować, czy kontynuuje zakupy i dokonuje wpłaty środków. 
 • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 • Pelet, brykiet BARLINEK Towar dostarczany jest bezpośrednio z magazynu kostrzewa24.pl lub magazynu producenta. W przypadku dostępności towaru w magazynie, wysyłany jest w kolejnym dniu po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu kostrzewa24.pl. Transport realizuje firma kurierska w ciągu 48h od podjęcia towaru z magazynu producenta. W przypadku  towaru dostępnego na zamówienie, producent określa przybliżony czas oczekiwania na towar o którym  klient jest informowany przed dokonaniem płatności. 

 

§ 5 Płatności. 

 • Każdy produkt konfigurowany jest pod indywidualne potrzeby klienta i posiada indywidualne cechy, dlatego w sklepie internetowym kostrzewa24.pl obowiązuje płatność w formie 100% przedpłaty na konto bankowe.
 • Dowodem zakupu w sklepie kostrzewa24.pl jest faktura wystawiona na imię i nazwisko konsumenta, bądź na działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Dowód zakupu wysyłany jest elektronicznie w formie pliku .PDF na adres e-mail kupującego. Sprzedawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. - Dz. U. nr 0 z 2012 r. poz. 1428 - faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy.

 

§ 6 Odbiór towaru. 

 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które towar na paletach dostarczają pojazdami z windą rozładowczą. Dostawa rozładowywana jest możliwie najbliżej wskazanego miejsca przez odbiorcę, jednak nie dalej jak do pierwszej przeszkody (np. wysoki krawężnik, brak twardego podłoża do transportu wózkiem paletowym, zbyt stromy podjazd lub zjazd, stopnie i schody, brak dojazdu drogą utwardzoną itp.). Dostawca nie ma obowiązku wprowadzać towar do obiektu.
 • Każda dostarczona przesyłka musi być osobiście sprawdzona w obecności dostawcy przez odbierającego lub przez niego upoważnionego. W tym celu należy zdjąć opakowania ochronne z towaru i sprawdzić stan otrzymanego produktu (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy sporządzić protokół z dostawcą i niezwłocznie skontaktować się z infolinią sklepu kostrzewa24.pl. Jest to jedyna możliwa droga do dochodzenia roszczeń z tytułu widocznych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu. Zaleca się wykonać zdjęcia uszkodzeń w obecności dostawcy i zachować dla celów dowodowych. 
 • Jeżeli podczas oględzin otrzymanego produktu okaże się, iż towar nie ma śladów uszkodzeń, ale nie jest zgodny ze składanym zamówieniem, należy pokwitować odbiór urządzenia od dostawcy, zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i kradzieżą oraz niezwłocznie zgłosić sprawę na infolinii sklepu kostrzewa24.pl oraz złożyć reklamację pisemnie na adres e-mail pelet@biopal.com.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt zgodny z zamówieniem jak najszybciej i odbierzemy towar niezgodny z zamówieniem. 
 • Kupującemu przysługuje 7-dniowy termin zgłoszenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, które były niewidoczne mimo dokonania rzetelnych oględzin zewnętrznych. Widoczne uszkodzenia muszą zostać zgłoszone jak w pkt.3. 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy. 

Sklep kostrzewa24.pl uznaje prawo konsumenta do zwrotu i nigdy nie będzie utrudniać zwrotu towaru oraz służy profesjonalną pomocą w ramach obowiązującego prawa i regulaminu. 

 • Konsument może zwrócić towar, rezygnując z zakupu (odstąpienie od umowy) w sklepie kostrzewa24.pl na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową.
 • Warunkiem jest zgłoszenie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru i do sklepu kostrzewa24.pl faktu odstąpienia od umowy. 
 • Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli w którym Państwo weszli w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów. 
 • Po zgłoszeniu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest odesłać towar na wskazany adres przez sklep kostrzewa24.pl. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru przez konsumenta. Transport towaru organizuje konsument we własnym zakresie i na własnym koszt, a kostrzewa24.pl nie pośredniczy w organizacji transportu zwrotnego.
 • Zgodnie z prawem konsument ma obowiązek zwrócić towar kompletny (instrukcje, przewody, akcesoria itd.) bez cech używania go. Dopuszcza się jedynie podłączenie urządzeń do zasilania elektrycznego w celu sprawdzenia gotowości urządzenia do normalnej pracy. Urządzenie nie może nosić śladów rozpalania paliwa, podłączania do instalacji kominowej i hydraulicznej oraz prób montażowych obudowy i akcesoriów. Warunkiem uwzględnienia skutecznego odstąpienia od umowy nie jest zwrot w oryginalnym opakowaniu, gdyż urządzenie rozpakowywane jest w celu sprawdzenia braku uszkodzeń transportowych. Obowiązkiem konsumenta jest jednak odpowiednie zabezpieczenie towaru, gdyż uszkodzenia podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia towaru będą obciążać konsumenta.
 • Aby procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, Sprzedający zaleca zastosowanie się do poniższych zasad/kroków:

  Poinformowanie o odstąpieniu od umowy kontaktując się z infolinią kostrzewa24.pl

  Potwierdzenie na piśmie faktu odstąpienia od umowy wysłane na adres pocztowy lub e-mail pelet@biopal.com.pl

  Skompletowanie wszystkich składowych towaru.

  Przygotowanie do wysyłki i prawidłowe zabezpieczenie do transportu towaru.

  Zorganizowanie transportu na własny koszt i wysyłka na wskazany adres w odpowiedzi od kostrzewa24.pl na oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Przesyłka „za pobraniem” nie zostanie odebrana przez kostrzewa24.pl.

 

§ 8 Procedura reklamacji.  

 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie kostrzewa24.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty posiadają gwarancję producentów i szczegółowe warunki gwarancji dla każdego urządzenia dostępne są do pobrania ze strony sklepu, określające w szczególności:
  • Okres gwarancji
  • Warunki gwarancji
  • Sposób zgłaszania awarii
  • Dane serwisu fabrycznego
  • Sposób prowadzenia serwisu
 • Klient ma możliwość zgłosić reklamację do Sprzedawcy na adres pelet@biopal.com.pl ,lub bezpośrednio do producenta jeżeli przewidują to warunki gwarancji. 
 • W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową pismo określające rodzaj niezgodności oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji  naszych  zobowiązań, należy odesłać na pelet@biopal.com.pl. Wówczas Sprzedający postąpi zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 
 • Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia  niezgodności  towaru  z  umową  nie  zawiadomi  sklepu  o  tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. 
 • Kontrola jakości jest dla sklepu kostrzewa24.pl bardzo istotna. Sprzedający na każdym etapie naszej działalności. Sprzedający  zapewnia, że każdy produkt oferowany w sklepie kostrzewa24.pl został przetestowany przez Dział Kontroli Zakupów i uznany jako godny zaoferowania. Sprzedawca specjalizuje się w ogrzewaniu na pelet drzewny i zapewnia, że oferowane produktu są wysokiej jakości adekwatnej do swojej ceny.
 • Udziałowcom spółki BIOPAL sp. z o.o. sp.K. która jest właścicielem sklepu kostrzewa24.pl zależy na najwyższej jakości obsługi klientów oraz załatwiania spraw trudnych (reklamacje, zwroty itp.). W tym celu Sprzedawca powołał system kontroli jakości polegający na osobistym zaangażowaniu w sprawy trudne Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Dział reklamacji ma obowiązek informować o takich sprawach w.w osoby, tak aby sprawy Kupujących zostały załatwione szybko i pozytywnie. W sprawach szczególnej wagi, negocjacje w interesie Kupujących będą prowadzone z producentami osobiście przez wskazane osoby. Bezpośredni kontakt w swojej sprawie z Prezesem Zarządu należy kierować na adres email nowak@biopal.com.pl

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych. 

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. 
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe. 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 • Sprzedający zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

 

Data opublikowania regulaminu 01.03.2023 r.

Regulamin Pellet

Powrót

Regulamin Części

Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia 01.02.2023 roku

Definicje:

FIRMA – Biopal Sp. z o.o. sp. k., ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin, NIP 8522604681, KRS 0000476862 

ZAMÓWIENIE – zamówienie za pośrednictwem serwisu www.kostrzewa24.pl

KLIENT – osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą danych osobowych lub firma

SKLEP – serwis internetowy pod adresem www.kostrzewa24.pl prezentujący ofertę firmy.

Regulamin sklepu

 • W chwili złożenia zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią bieżącego regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 • Zamówienie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży i obliguje Klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony towar. 

Warunki korzystania z Sklepu

 • Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie formularza Zamówienia.
 • Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości np. bez podania numeru telefonu, adresu e-mail lub danych adresowych.
 • Zmówienia w Sklepie można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 7 do 15.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Wszystkie produkty prezentowane na stronach Sklepu są nowe. Na życzenie Klienta Firma może sprzedać części poserwisowe o ile będą dostępne.
 • Wystawcą faktury VAT jest Firma.
 • Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci tego Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane te będą przetwarzane przez Firmę i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych.

Sposób składania zamówień

 • Poprzez stronę internetową Sklepu
 • e-mail'em - na adres sklep@kostrzewa24.pl podając nazwę produktu, kod produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) oraz adres dostawy (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres Klienta.

Realizacja zamówienia 

 • Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem DB Schenker lub Poczty Polskiej.
 • Koszty wysyłki: Paczka do 30kg

  Paleta - 209,10 PLN

  Dostawy zagraniczne- wycena indywidualna.

  • przedpłata na konto - 19,50 PLN
 • Termin realizacji zależy od dostępności towaru i zazwyczaj wynosi do 5 dni roboczych. W szczególnych wypadkach może wynieść nawet około 1 miesiąc.

Odstąpienie od umowy, gwarancja i zwrot towaru

 • Klient (tylko osoba fizyczna mająca status konsumenta) może zwrócić towar (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni. Stosowne oświadczenie powinno zostać przesłane przez Klienta na adres Firmy tj.: Biopal Sp. z o.o. sp. k., ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin
 • W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.
 • Na każdą część zakupioną w Sklepie jest 2 letnia gwarancja Firmy.
 • W przypadku reklamacji/zwrotu towaru należy złożyć pisemną reklamacje na adres email: sklep@kostrzewa24.pl

Postanowienia końcowe i rozstrzyganie sporów

 • Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Firma dokłada jednak wszelkich starań aby oferta Sklepu odzwierciedlała jak najbardziej finalne koszty do zapłaty przez Klienta.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania Zamówień przez Sklep.